14-500 Braniewo
ul. Sikorskiego 23

Regulamin

Regulamin Braniewskiej Akademii Tenisa

 1. Zajęcia w szkółce tenisowej Braniewskiej Akademii Tenisa prowadzone są w grupach dla dzieci do lat 6
 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z hali sportowej i przestrzegania ich zasad.
 3. Czas jednej lekcji wynosi 55 minut.
 4. Liczebność w grupach zależy od poziomu zaawansowania oraz zgłoszenia chęci przez opiekunów – grupy 4 lub 6 osobowe.
 5. Na zajęciach tenisowych obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy oraz obuwie specjalne przeznaczone do gry w tenisa.
 6. Po zakończeniu zajęć rodzic powinien odebrać niezwłocznie dziecko z miejsca odbywania się zajęć.
 7. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do 10 każdego miesiąca z góry. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
 8. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Zajęcia można odrobić w innym terminie z inną grupą treningową po uzgodnieniu z trenerem.
 9. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Braniewskiej Akademii Tenisa.
 10. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub telefonicznie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca.
 11. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 7 dni – rodzic zobowiązuje się pokryć w pełni przypadającego na niego koszty.


Ze strony Braniewskiej Akademii Tenisa zapewniamy:

 • rzetelne prowadzenie zajęć tenisa ziemnego,
 • sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzenia zajęć,
 • sprzęt tenisowy,
 • ubezpieczenie OC.

Życzymy miłej zabawy
Gwarantujemy świetną atmosferę podczas zajęć.

Regulamin korzystania z zadaszonych kortów tenisowych, na terenie obiektu sportowego przy Sikorskiego 23 w Braniewie


I. Postanowienia ogólne.

 1. Teren i urządzenia zadaszonych kortów tenisowych przy ulicy Sikorskiego 23 w Braniewie, stanowi własność Fundacji OLIMP z siedzibą w Braniewie przy ul. Botanicznej 11, tel/fax 55 243 49 01.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z zadaszonych kortów tenisowych oraz postępowania na jego terenie.
 3. Fundacja OLIMP zapewnia obsługę zadaszonych kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń sportowych oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów tenisowych zgodnie z cennikiem.
 4. Cennik za korzystanie z kortów stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Zadaszone korty tenisowe, czynne są w dniach od poniedziałku do niedzieli od 8.00 do 23.00.
 6. Każdy, kto przebywa na terenie zadaszonych kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 7. Korzystający z kortów na terenie obiektu, oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Fundacja OLIMP nie jest zobowiązana do sprawdzania niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

II. Zasady dokonywania rezerwacji i wnoszenia opłat za korzystanie z kortów.

 1. Wejście na korty tenisowe odbywa się na podstawie opłaty uiszczonej u zarządcy obiektu lub zawartej umowy lub umowy na korzystanie bezpłatne ze szkołami.
 2. Rezerwacji stałych i jednorazowych kortów, można dokonać osobiście w biurze na terenie zadaszonych kortów tenisowych lub telefonicznie pod numerem telefonu: 690 943 372, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00do 18.00.
 3. Rezerwacji można dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić minimum na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortu. W przeciwnym wypadku będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów zgodnie z cennikiem.
 5. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 6. Zarządca obiektu uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji, nie stawi się na korcie tenisowym na 10 minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomi Zarządcy obiektu o możliwym spóźnieniu.
 7. Fundacja OLIMP, zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodów technicznych, organizacyjnych i porządkowych w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów, a także w razie konieczności wykonania czynności i zabiegów konserwacyjnych i porządkowych.
 9. Opłatę należy uiścić w całości w kasie hali przed wejściem na kort. Opłata obejmuje korzystanie z kortu tenisowego, szatni oraz zaplecza sanitarnego.
 10. Opłata wniesiona za rezerwację niewykorzystana i nieodwołana nie jest zwracana.
 11. Czas trwania zajęć wynosi 55 minut w zależności od wybranej opcji, w tym wliczony jest czas na czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad korzystania z kortów.
 12. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem, wszelkie zmiany na prośbę uczestnika dokonywane są od następnego miesiąca/okresu rozliczeniowego.
 13. Opłata za zajęcia grupowe pobierana jest podczas pierwszego treningu w danym miesiącu.

III. Zasady korzystania z kortów tenisowych.

 1. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
 • gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w czystym obuwiu zmiennym z
  podeszwą przystosowaną do gry na kortach twardych o nawierzchni akrylowej,
 • przebywanie na korcie tylko w obuwiu tenisowym przeznaczonym do powierzchni twardych, syntetycznych, o płaskiej podeszwie (najlepiej w jasnym kolorze) z oznaczeniem non-marking compound, dotyczy to również trenerów i opiekunów,
 • zachowania czystości i porządku,
 • przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i p.poż.,
 • niezakłócania gry osobom korzystającym z kortu sąsiedniego,
 • niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu czasu gry,
 • stosowania się do poleceń i uwag obsługi obiektu
 • zgłaszania na recepcji zauważonych lub poczynionych wszelkiego rodzaju usterek i uszkodzeń na kortach.

2. Użytkownikom Hali Tenisowej zabrania się:

 • wchodzenia na teren kortów tenisowych w obuwiu zanieczyszczonym, w szczególności np. mączką z kortów ceglanych,
 • używania do gry na kortach zanieczyszczonych piłek tenisowych, np. mączką z kortów ceglanych,
 • używania na terenie obiektu sprzętu sportowego oraz korzystania z urządzeń sportowych
  niezgodnie z przeznaczeniem,
 • wnoszenia na teren obiektu opakowań szklanych i metalowych, ostrych przedmiotów i innych mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników obiektu,
 • przenoszenia na płytę kortu zanieczyszczeń tzn. brudu, piasku, ziemi, które mogą powodować uszkodzenie nawierzchni,
 • przechodzenia z rejonu widowni do hali głównej i na korty tenisowe bez zmiany obuwia na czyste,
 • palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu i substancji odurzających na terenie całego obiektu;
 • spożywania posiłków i picia napojów za wyjątkiem wody na kortach tenisowych,
 • przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu i substancji odurzających,
 • zakłócania porządku i spokoju, przeszkadzania innym użytkownikom kortów tenisowych
 • niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • wnoszenia kolorowych napojów i żywności – można wnosić tylko wodę mineralną,
 • wprowadzania na teren kortów osób postronnych, nieuprawnionych do gry na korcie,
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektu,
 • fotografowania i filmowania bez zgody zarządcy obiektu,
 • używania słownictwa uznanego powszechnie za wulgarne i obraźliwe
 • stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia, bezpieczeństwa i życia osób korzystających z obiektu.
 • używania ochronnych plastrów na rakiecie.

3. Zakazuje się rodzicom przebywania na kortach podczas treningów swoich dzieci. Utrudnia to prace trenerów.

4. Pracownik obsługi obiektu, jest upoważniony do sprawdzania stanu czystości obuwia zmiennego oraz piłek tenisowych przed wpuszczeniem użytkownika na zadaszony kort tenisowy.

5. Tylko zarządca obiektu (pracownik obiektu) jest uprawniony do włączenia oświetlenia na korcie, gdzie zostały wykupione godziny gry.

6. Użytkownik – instruktor gry, organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność; użytkownik taki ponosi pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku zajęć.

7. Apteczka pierwszej (doraźnej) pomocy znajduje się na hali tenisowej.

8. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa i ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy Regulaminu, mogą być usunięte z obiektu, bądź niewpuszczone przez obsługę, bez prawa zwrotu opłaty.

9. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów i wyposażenia zadaszonego kortu tenisowego (np. nawierzchni kortu poprzez uderzenie rakietą o kort, itp.), bądź udostępnionego sprzętu wskutek niewłaściwego użytkowania, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie.

IV. Postanowienia dodatkowe.

 1. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a zapis obrazu z kamer może być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu; monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr i godności osobistych użytkowników.
 2. Osoby korzystające z obiektu robią to na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej lat 13, mogą przebywać na kortach tenisowych wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych lub rodziców, którzy ponoszą za nich odpowiedzialność.
 3. Fundacja OLIMP nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione na terenie zadaszonego kortu tenisowego.
 4. Fundacja OLIMP nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę na osobie i w mieniu w czasie korzystania z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
 2. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Obiektu i jej obsługi, w tym skargi
  i wnioski należy składać w biurze Fundacji OLIMP, telefonicznie pod numerem telefonu 55 243 49 01.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

Partnerzy